Regulaminy

Regulamin świadczenia usług i polityka prywatności

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I POLITYKA PRYWATNOŚCI

Petroleo Diesel Management System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (53-615), ul. Słubicka 18, zgłoszoną do KRS w Sądzie Rejonowym Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu wydział VI Gospodarczy pod nr KRS: 0000396236, o numerze NIP: 8943033454 i numerze Regon: 021717470 – dalej PDM.

UŻYTE W UMOWIE TERMINY MAJĄ NASTĘPUJĄCE ZNACZENIE:

Aplikacja webowa DMS (Diesel Management System) - Aplikacja DMS – oznacza zaprojektowaną przez PDM aplikację do zarządzania przez Klienta ewidencją tankowań, flotą pojazdów, ich kierowcami oraz narzędziami analitycznymi dotyczącymi zużywanego paliwa z możliwością jego indywidualnej konfiguracji działająca łącznie z Systemem DMS. Udostępnioną przez PDM w domenie www.dieselstacja.pl, za pomocą których PDM świadczy usługi drogą elektroniczną na rzecz Klienta oraz udostępnia aplikację. System DMS – oprogramowania pozwalające na zdalną komunikację i przesyłanie danych jedynie z Terminali Dostępu do dedykowanego Serwera DMS oraz Chmury dla Aplikacji webowej DMS. Serwer DMS – Dysk PDM oznacza urządzenie pozwalające na udostępnienie usługi na potrzeby Aplikacji webowej DMS oraz usług tzw. szyny integracyjnej pomiędzy Systemem DMS a Terminalem Dostępu zawierające procedury niezbędne do realizacji funkcjonalności Aplikacji webowej DMS Chmura – Dysk, usługa Systemu DMS służąca do zapisu i archiwizowania, danych, załączników, plików lub UPO, danych wprowadzonych przez Użytkowników do Aplikacji DMS oraz danych i zdjęć wygenerowanych przez Terminal Dostępu, na wirtualnym dysku (chmurze danych dostępnej w domenie www.dieselstacja.pl ), która pozwala na autoryzowany poprzez Login i Hasło dostęp z użyciem sieci Internet, do zapisanych danych i załączników lub funkcjonalności Aplikacji DMS oraz synchronizacji danych wygenerowanych z użyciem tych plików i funkcjonalności Aplikacji DMS na wielu urządzeniach z poziomu Aplikacji DMS.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z Systemu DMS oraz Aplikacji DMS oraz reguluje prawa i obowiązki PDM i Użytkownika związane z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych przez PDM drogą elektroniczną za pomocą Systemu DMS i Aplikacji DMS, polegających na udostępnianiu treści w Systemie DMS oraz udostępnianiu Aplikacji DMS. Wszelkie prawa do Systemu DMS, treści w nim publikowanych oraz Aplikacji DMS przysługują PDM.
 • 2. PDM świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Systemu DMS. Regulamin znajduje zastosowanie do usług świadczonych przez PDM za pomocą Systemu DMS i Aplikacji DMS.
 • 3. Korzystanie przez Użytkownika z Systemu DMS odbywa się na warunkach sformułowanych Umowie o Świadczenie Usług Dostępu do Systemu DMS i Aplikacji Webowej DMS (dalej - Umowa) . Użytkownik powinien zapoznać się z treść Umowy przed przystąpieniem do korzystania z Systemu DMS lub Aplikacji DMS, albowiem kształtuje on jego prawa i obowiązki związane z tym korzystaniem.
 • 4. Użytkownik w ramach Systemu DMS uzyskuje dostęp do Aplikacji DMS, z której w zależności od wybranych funkcjonalności korzystać może za pomocą Systemu DMS w wersji online, a ponadto do treści zamieszczanych w Systemu MS przez PDM. Za każdym razem, gdy w Umowie i Regulaminie mowa jest o dostępie do Aplikacji DMS i Systemu DMS, rozumie się przez to również dostęp do treści w nim zamieszczanych.
 • 5. Do zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Dostępu do Systemu DMS i Aplikacji Webowej DMS drogą elektroniczną pomiędzy PDM a Klientem polegających na dostępie do Systemu DMS oraz do Aplikacji DMS w wersji online, dochodzi poprzez akceptację postanowień Umowy i Regulaminu, przez co należy rozumieć rozpoczęcie korzystania z Systemu DMS lub korzystanie z Aplikacji DMS w Wersji Online.
 • 6. Do zawarcia Umowy w zakresie korzystania z Aplikacji DMS, konieczna jest dodatkowo akceptacja postanowień Umowy Licencji (załącznik A do Umowy)
 • 7. Zasady przetwarzania danych osobowych przez PDM opisane są poniżej w dziale: Ochrona Danych Osobowych i Polityka Prywatności. W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych PDM kieruje się przede wszystkim następującymi zasadami: „nigdy nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych osobowych czy teleadresowych Użytkowników naszego Systemu DMS; Klient/Użytkownik zawsze ma prawo do zmiany swoich danych lub usunięcia ich z naszej bazy”.

WARUNKI KORZYSTANIA

 • 1. Dostęp do Systemu DMS i Aplikacji DMS jest dobrowolny, odpłatny zgodnie z Umową o Świadczenie Usług Dostępu do Systemu DMS i Aplikacji Webowej DMS. Osoby korzystające z Systemu DMS mają dostęp do prezentowanej w ramach Systemu DMS oferty świadczonych przez PDM usług i oferowanych produktów oraz do treści zamieszczanych w Systemie DMS, przy czym dostęp do strony www.dieselstacja.pl oferty oraz treści odbywa się na zasadach wskazanych w Umowie i Regulaminie. W ramach Systemu DMS Użytkownik ma możliwość korzystania z Aplikacji DMS w wersji online.
 • 2. Korzystanie z Aplikacji DMS wymaga rejestracji w Aplikacji DMS na podstawie zgłoszenia przez Administratora Klienta Aplikacji DMS. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem zgłoszenia zgodnie z postanowieniami Umowy o Świadczenie Usług Dostępu do Systemu DMS i Aplikacji Webowej DMS
 • 3. Regulamin udostępniany jest na stronach www.petroleo.pl/Regulamin DMS w sposób umożliwiający każdemu zapoznanie się z jego treścią, wydrukowanie bądź pobranie i zapisanie Regulaminu na własnym urządzeniu.
 • 4. Użytkownikami Systemu DMS i Aplikacji DMS mogą być osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 • 5. Korzystanie z Systemu DMS wymaga akceptacji treści niniejszego Regulaminu i Umowy. Administrator Klienta Systemu DMS potwierdza, że przekazał informację o Regulaminie a korzystanie z Systemu DMS i Aplikacji DMS oznacza akceptację oraz przestrzegania postanowień Regulaminu.
 • 6. Użytkownik przez akceptację Regulaminu składa oświadczenie następującej treści: a) przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług Systemu DMS i Aplikacji DMS b) dane podane w formularzu rejestracyjnym lub rejestracji Konta w Aplikacji DMS są zgodne z prawdą.
 • 7. Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość: a) dostępu do formularzy Aplikacji DMS i pozostałych funkcjonalności Aplikacja DMS; b) zmiany swojego hasła; c) usunięcia swojego konta (Administrator Klienta Systemu DMS)

WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SYSTEMU DMS ORAZ UDOSTĘPNIANIA APLIKACJI DMS

 • 1. Korzystanie z Systemu DMS oraz korzystanie z Aplikacji DMS w wersji online, wymaga od Użytkownika posiadania standardowej przeglądarki internetowej (www), programu do obsługi poczty elektronicznej oraz aktywnego adresu email. Do poprawnego funkcjonowania Aplikacji DMS w wersji online niezbędna jest rejestracja i poprawna aktywacja Konta.
 • 2. W celu prawidłowego korzystania z Systemu DSM, jak również w celu korzystania z Aplikacji DMS, Użytkownik powinien spełniać następujące warunki: a) posiadać komputer osobisty, tablet lub smartfon, wyposażony w kartę sieciową lub modem umożliwiające dostęp do Internetu, b) posiadać przeglądarkę internetową obsługującą szyfrowane połączenia SSL, aplikacje JavaScript oraz pliki cookies w najnowszej wersji, c) posiadać aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail), d) posiadać łącze z siecią Internet.

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 • 1. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Systemu DMS lub Aplikacji DMS w sposób zgodny z prawem i Regulaminem na podstawie Umowy o Świadczenie Usług Dostępu do Systemu DMS i Aplikacji Webowej DMS (dalej – Umowa)
 • 2. Użytkownik nie ma prawa dostarczania w żadnej formie do Systemu DMS informacji o charakterze bezprawnym lub niezgodnym z dobrymi obyczajami.
 • 3. System przeznaczony jest do przeglądania jego zawartości przez Użytkownika bez jakiejkolwiek ingerencji w treść Systemu DMS. Działania Użytkownika mogące spowodować jakiekolwiek zmiany w Systemie DMS lub które mogłyby mieć wpływ na innych Użytkowników Systemu DMS są zabronione.
 • 4. Korzystanie z Aplikacji DMS udostępnionej w wersji online nie wymaga jej pobrania. Do rozpoczęcia korzystania z Aplikacji DMS niezbędne jest zawarcie Umowy.
 • 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie prawa do materiałów i treści zamieszczonych w Systemie DMS, w tym prawa do Aplikacji DMS, należą do PDM i podlegają one pełnej ochronie prawnej przewidzianej stosownymi przepisami prawa polskiego, w tym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2001 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a w odniesieniu do stosowanych przez e-file oznaczeń – ochronie na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej.
 • 6. Zawartość Systemu DMS, jak również jego forma graficzna, a także Aplikacja DMS stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie przewidzianej w tej ustawie. Bez uprzedniego i wyraźnego zezwolenia kopiowanie rozpowszechnianie, powielanie lub dalsze wykorzystywanie całych materiałów i treści lub ich fragmentów zamieszczonych w Systemie DMS jest zabronione. Nie ogranicza to prawa Użytkownika do wykorzystania materiałów zamieszczonych w Systemie DMS dla własnego użytku osobistego oraz w zakresie dozwolonego użytku publicznego. Powyższa regulacja nie dotyczy jednak Aplikacji DMS, w stosunku do której zasady korzystania sformułowane są w odpowiedniej Licencji.
 • 7. PDM uprawniony jest do wprowadzenia planowanej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Aplikacji DMS, dokonywanej w czasie najmniejszego ruchu użytkowników, związanej z obsługą, aktualizacją środowiska oraz konserwacją Aplikacji DMS i Systemu DMS. PDM z odpowiednim wyprzedzeniem prześle informacje o planowanej przerwie technicznej do użytkowników za pośrednictwem Aplikacji DMS lub na adres e-mail zarejestrowany w Koncie Klienta.
 • 8. W przypadku stwierdzenia naruszenia warunków Umowy o Świadczenie Usług Dostępu do Systemu DMS i Aplikacji Webowej DMS (UMOWA), Regulaminu lub Umowy Licencji PDM może niezwłocznie rozwiązać Umowę, Umowę Licencyjną, a Licencjobiorca zobowiązany będzie do zaniechania korzystania z Aplikacji DMS. Powyższe nie kreuje po stronie PDM obowiązku zwrotu opłaty licencyjnej choćby w części.

APLIKACJA

 • 1. Aplikacja DMS udostępniana jest przez PDM w Systemie DMS. Aplikacja udostępniona jest do korzystania przez Użytkownika wyłącznie w wersji online,
 • 2. Użytkownik może korzystać z Aplikacji DMS w wybranym przez siebie zestawie funkcjonalności zgodnie z Umową.
 • 3. Zasady korzystania z Aplikacji DMS, udostępnej w wersji online, niezależnie od wybranego zestawu funkcjonalności, zawarte są w odrębnej Umowie Licencji.
 • 4. Do zawarcia Umowy Licencyjnej pomiędzy Klientem a PDM na korzystanie z Aplikacji DMS dochodzi w momencie zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Dostępu do Systemu DMS i Aplikacji Webowej DMS, zawarcia Umowy Licencyjnej, zaakceptowania warunków Licencji.

REKLAMY I LINKI

 • 1. W ramach Systemu DMS, jak również w ramach Aplikacji DMS, wyświetlane mogą być m.in. reklamy.
 • 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż korzystając z określonego linka odsyłającego do innej – zewnętrznej wobec Systemu DMS – strony internetowej, powinien zapoznać się z zasadami korzystania z tejże strony, gdyż kształtować one mogą prawa i obowiązki Użytkownika związane z korzystaniem z treści, usług lub produktów oferowanych przez inne podmioty niż PDM na stronach, do których prowadzić mogą reklamy zamieszczane w Systemie DMS

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 • 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Systemu DMS jest Petroleo Diesel Management System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (53-615), ul. Słubicka 18, zgłoszoną do KRS w Sądzie Rejonowym Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu wydział VI Gospodarczy pod nr KRS: 0000396236, o numerze NIP: 8943033454 i numerze Regon: 021717470.
 • 2. W przypadku konieczności skorzystania przez Użytkownika z pomocy technicznej lub Help Desk w związku z korzystaniem z usług świadczonych w związku z Systemem DMS lub Aplikacją DMS , Użytkownik podaje PDM dane osobowe w zakresie niezbędnym dla identyfikacji Użytkownika i nawiązania kontaktu z Użytkownikiem a także pomocy przy wypełnianiu Formularzy przez osobę świadczącą pomoc techniczną. Dane osobowe, o których mowa w zdaniu poprzednim przetwarzane są przez PDM wyłącznie w celach wskazanych jak powyżej.
 • 3. Gromadzenie danych osobowych przez PDM w celach innych niż wskazane powyżej następować będzie jedynie na podstawie akceptacji Umowy Licencyjnej lub wyraźnej, odrębnej zgody Użytkownika, której udzielenie jest dobrowolne.
 • 4. Jeżeli podczas korzystania przez Użytkownika z Aplikacji DMS bądź usług oferowanych w Systemie DMS pobrane zostaną dane osobowe, to komunikacja między urządzeniem Użytkownika, a serwerami PDM jest szyfrowana przy użyciu protokołu SSL (Secure Socket Layer), szyfrowanego kluczem 128 bitowym. Dodatkowo bazy danych PDM są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich.
 • 5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04).
 • 6. Korzystanie z Aplikacji DMS przez Użytkownika w wersji webowej z sieciową bazą danych z wyjątkiem danych, dla których wybrano miejsce zapisu na Dysku PDM nie wiąże się z dodatkowym zbieraniem lub przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika w innym zakresie niż wskazany w pkt. 2
 • 7. Wszelkie dane wprowadzane do Aplikacji DMS są decyzją Użytkownika o takim zapisie, zapisane są w dysku PDM lub Chmurze. W przestrzeni wirtualnego dysku (Chmury), Dysku PDM zostają zapisane dane do Aplikacji DMS oraz w plikach, które mogą zawierać dane osobowe wprowadzone przez Użytkownika Aplikacji DMS
 • 8. W określonych przypadkach dane mogą być zapisane także w pamięci tymczasowej przeglądarki: Local Storage (tzw. Shared Object). Dane te są zapisywane w specjalnej wydzielonej część pamięci przeglądarki. W celu wysokiej jakości usług dostęp do tych danych mogą uzyskać tylko serwisy lub aplikacje, do których prawa przysługują PDM. Dane w Local Storage są przechowywane przez przeglądarkę po jej zamknięciu, chyba, że Użytkownik dokona ich usunięcia lub zmodyfikuje ustawienia plików Cookies. Użytkownik ma dostęp do pełnych informacji w tym zakresie www.petroleo.pl/regulaminy
 • 9. Użytkownik, który chce skorzystać z funkcjonalności Aplikacji DMS jako Administrator Danych Klienta, dokonuje powierzania PDM przetwarzania danych osobowych, jeżeli są one zawarte w Aplikacji DMS, zapisanych Formularzach i plikach na warunkach przedstawionych w Umowie Powierzenia Danych (załącznik C) - powierzenia danych w Chmurze, Dysku PDM
 • 10. Dane osobowe zbierane i przetwarzane przez PDM nie będą udostępniane, wynajmowane ani zbywane żadnym podmiotom trzecim, z wyjątkiem powierzenia ich partnerom, którzy są podwykonawcami świadczonych usług oraz sytuacji przejęć lub fuzji dotyczących PDM, z zastrzeżeniem dalszych postanowień.
 • 11. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w przypadkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa np. instytucjom państwowym oraz przetwarzane przez PDM zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz w oparciu o udzieloną przez Użytkownika zgodę.
 • 12. Użytkownik ma prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych oraz prawo do wniesienia skargi do UODO. Użytkownik ma dostęp do pełnych informacji w tym zakresie www.petroleo.pl/regulaminy
 • 13. Użytkownik, który wprowadza dane osób trzecich do Aplikacji DMS lub Serwisu DMS jest Administratorem Danych Klienta (admiistratorem) tych danych i określa cel i zakres ich przetwarzania, a tym samym ma obowiązki zw. z RODO wobec osób, których te dane dotyczą.

POUFNOŚĆ DANYCH

PDM zapewnia, że korzystanie przez Użytkownika z Systemu DMS, Aplikacji DMS oraz ewentualnych innych usług świadczonych drogą elektroniczną oferowanych w Systemie DMS, uniemożliwia dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na te usługi, a nadto umożliwia Użytkownikowi jednoznaczną identyfikację stron usług, potwierdzenie faktu złożenia oświadczeń woli i ich treści, niezbędnych do zawarcia drogą elektroniczną umowy o świadczenie tychże usług oraz zakończenie, w każdej chwili, korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

POLITYKA COOKIES

Rodzaje plików wykorzystywanych przez Serwis DMS i Aplikację DMS dostępne na serwisie oraz metodami i możliwościami ich usuwania lub blokowania.
 • 1. Ograniczenie stosowania plików cookies w ustawieniach przeglądarki skutkować będzie: a) brakiem możliwości bezpiecznego logowania się do usług i korzystania z nich w oczekiwany sposób, b) ograniczeniem wybranych funkcjonalności Systemu DMS np. brakiem zapisu informacji wprowadzonych przez Użytkownika Systemu DMS w formularzach, co oznaczać będzie konieczność wprowadzania wszystkich informacji od nowa do wcześniej wypełnionych formularzy, lub przejście do innych usług będzie niemożliwe lub będzie wymagało każdorazowo logowania się ponownie; część funkcjonalności Systemu DMS i Aplikacji DMS nie będzie działało w ogóle lub będzie działało błędnie,
 • 2. W ramach Systemu DMS oraz Aplikacji DMS używane są pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dane gromadzone w plikach cookies pozwalają dostosować działania stron i Aplikacji DMS do indywidualnych preferencji, zapewnić bezpieczeństwo, doskonalić usługi.
 • 3. Cele i sposoby zastosowanych plików cookies: a) Cookies funkcjonalne (wymagane). Ten plików cookies są niezbędne i wymagane dla poprawnego i bezpiecznego funkcjonowania Systemu DMS, Aplikacji DMS i nie mogą być nie włączone. Są one zazwyczaj ustawiane na podstawie działań podejmowanych przez Użytkownika takich jak: zapytania o usługi, ustawienie preferencji prywatności, akceptacja regulaminu, zgody RODO, rejestracja, logowanie w wybranych przypadkach wymienionych powyżej obejmują one także nr IP urządzenia z jakiego korzystasz. Zapis danych tymczasowych w wersji online Aplikacji DMS - chroniący przed utratą danych wpisanych do formularzy. Użytkownik ma możliwość modyfikacji ustawień przeglądarki tak, aby blokowała lub ostrzegała o tych plikach cookies, ale w przypadku ich blokady przez przeglądarkę niektóre części Systemu DMS i funkcjonalności Aplikacji DMS nie będą działały w ogóle lub będą działały błędnie. Ten rodzaj plików cookies są przetwarzane wyłącznie w naszych systemach z wyłączeniem (LocalStorage), które są zapisywane tylko na urządzeniu Użytkownika. b) Analityczne i funkcjonalne pliki cookies. Ten rodzaj plików cookies pozwalają nam na monitorowanie poprawności działania Systemu DMS, Aplikacji DMS oraz ich optymalizacji, modyfikacji i rozbudowy. Na podstawie analizy ruchu, zachowań, sekwencji oraz raportowanych błędów systemów nasze usługi mogą być jeszcze bardziej funkcjonalne, wydajne, stabilne i bezpieczne. Ten rodzaj plików cookies pozwala także na: - pomiar wydajności treści; - dopasowanie i połączenie źródeł danych offline; - stosowanie badań rynkowych; - łączenie różnych urządzeń; - odbieranie i wykorzystywanie automatycznie wysłanej charakterystyki urządzenia do identyfikacji; - określenie lokalizacji w jakiej korzystałeś z naszych usług (miasto, region, kraj). Ten rodzaj plików cookies są przetwarzane w naszych systemach oraz systemie Google Analytics c) Marketingowe i funkcjonalne pliki cookies. Ten rodzaj plików cookies przechowuje informacje na temat tego, jak Użytkownik korzysta z naszego Systemu DMS i usług oraz serwisów i usług naszych partnerów oraz innych dostawców. Dzięki nim możemy dostosowywać treści i funkcjonalności do konkretnego odbiorcy i prowadzić kampanie marketingowe i remarketingowe dostosowane do potrzeb Klienta w zależności od zachowania w serwisie a także bardziej precyzyjnie optymalizować dla Klienta procesy transakcyjne dzięki zastosowaniu rozszerzonej konwersji. Poniższe pliki cookies są przetwarzane w naszych systemach oraz systemach naszych partnerów: Google Analytics
 • 4. Obowiązek informowania o plikach cookies. Art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800) nakłada na przedsiębiorcę obowiązek poinformowania użytkowników serwisów internetowych o możliwości instalowania na jego urządzeniach plików oraz ingerencji w jego prywatność. Zgodnie z jego treścią przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego jest dozwolone, pod warunkiem że: a) abonent lub użytkownik końcowy zostanie uprzednio bezpośrednio poinformowany w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały: - o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji, - o możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi; b) abonent lub użytkownik końcowy, po otrzymaniu informacji, o których mowa w pkt a), wyrazi na to zgodę; c) przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 • 5. W przypadku zmiany obowiązującej Polityki Cookies, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE RODO

 • 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Systemu DMS jest Petroleo Diesel Management System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (53-615), ul. Słubicka 18, zgłoszoną do KRS w Sądzie Rejonowym Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu wydział VI Gospodarczy pod nr KRS: 0000396236, o numerze NIP: 8943033454 i numerze Regon: 021717470.
 • 2. Dane osobowe zbierane przez PDM za pośrednictwem Systemu DMS oraz Aplikacji DMS są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 • 3. Inspektor Ochrony Danych (IOD) w PDM. W przypadku konieczności kontaktu z Inspektorem Danych Osobowych w firmie Petroleo DMS sp. z o.o., prosimy o przesłanie informacji na adres: biuro@petroleo.pl
 • 4. Cel przetwarzania danych osobowych w Systemie DMS oraz Aplikacji DMS. Jako administrator danych: a) Korzystanie z usługi zgłoszenia w Aplikacji DMS, zgłoszenia za pośrednictwem poczty e-mail lub rozmowy telefonicznej w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. b) Rejestracja w Aplikacji DMS. c) Składanie zamówień oraz realizacja sprzedaży. d) Przesyłanie informacji technicznych i handlowych w celu wykonania Umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. e) Dane statystyczne ID użytkownika w celu prowadzenia badań jakości i funkcjonalności Aplikacji DMS i Systemu DMS. Jako podmiot przetwarzający: a) w celu realizacji umowy (dane niezbędne do wykonania umowy między stronami).
 • 5. W celach realizacji ww. usług, Użytkownik Systemu DMS i Aplikacji DMS wyraża dobrowolne i uprzednie zgody. Użytkownik każdorazowo wpisuje dane w określonych formularzach, które są niezbędne do realizacji zamówionych usług
 • 6. Jeżeli podczas korzystania przez Użytkownika z Aplikacji DMS bądź usług oferowanych w Systemie DMS, pobrane zostaną dane osobowe, to komunikacja między urządzeniem Użytkownika, a serwerami e-file jest szyfrowana przy użyciu protokołu SSL (Secure Socket Layer), szyfrowanego kluczem 128 bitowym. Dodatkowo bazy danych e-file są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich.
 • 7. Wszelkie dane wprowadzane do Aplikacji DMS są decyzją Użytkownika o takim zapisie, zapisane są w dysku PDM lub Chmurze. W przestrzeni wirtualnego dysku (Chmury), Dysku PDM zostają zapisane dane do Aplikacji DMS oraz w plikach, które mogą zawierać dane osobowe wprowadzone przez Użytkownika Aplikacji DMS

USŁUGA PRZECHOWYWANIA DANYCH W CHMURZE NA DYSKU PDM

Klient, Użytkownik korzystający z usługi chmury - Dysk DMS, dostępnej w Aplikacji DMS w wersji online, posiada status administratora danych osobowych, ponieważ samodzielnie lub wspólnie z innymi Użytkownikami ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. PDM jako dostawca rozwiązań online wraz z możliwością przechowywania danych w chmurze jest podmiotem przetwarzającym. PDM nie decyduje o sposobie i celu przetwarzania tych danych, a umożliwia Klientowi jako administratorowi zrealizowanie celów Klienta w zakresie przetwarzania danych osobowych. Klient i użytkownicy mogą kontrolować, kto ma dostęp do danych oraz plików w chmurze, zarządzając dostępem do danych Klienta usług z wykorzystaniem Aplikacji DMS Podstawą korzystania przez Ciebie z usługi chmury są zapisy zawarte w:
 • Umowa o Świadczenie Usług Dostępu do Systemu DMS,
 • Umowa Licencji,
 • UMOWA SLA,
 • Umowa Powierzenia Danych w Chmurze, Dysku PDM

POLITYKA PRYWATNOŚCI USŁUGI CENTRALI TELEFONICZNEJ

 • 1. Petroleo Diesel Management System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (53-615), ul. Słubicka 18, zgłoszoną do KRS w Sądzie Rejonowym Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu wydział VI Gospodarczy pod nr KRS: 0000396236, o numerze NIP: 8943033454 i numerze Regon: 021717470 jest Administratorem danych Klienta, jeżeli Klient, Użytkownik dodzwoni się do centrali telefonicznej PDM.
 • 2. Dane z centrali telefonicznej przetwarzamy w celu udzielenia odpowiedzi na pytania oraz przekazania wszelkich informacji związanych z naszymi produktami i usługami.
 • 3. Naszym Partnerem jest Orange Polska sp. z o.o. tzn. sieć Orange, która udostępnia nam platformę do obsługi wirtualnej centralki telefonicznej.
 • 4. Rozmowy mogą być nagrywane, jeżeli zostaniesz połączony z konsultantem PDM. Dane oraz nagrania przechowywane są przez Orange Polska sp. z o.o. w formacie MP3 (rok, miesiąc, godzina, minuta, nr telefonu osoby dzwoniącej, nr telefonu osoby odbierającej, typ połączenia). Od grudnia 2020 r. wszystkie nagrania są dodatkowo szyfrowane.
 • 5. Usuniemy Twoje dane i nagrania niezwłocznie, gdy zakończy się okres, w którym ich przechowywanie jest niezbędne. Dane przechowujemy do 90 dni.
 • 6. Masz prawo do usunięcia, modyfikacji, ograniczenia przetwarzania, złożenia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
 • 7. Możesz złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • 8. W przypadku konieczności kontaktu z Inspektorem Danych Osobowych w firmie Petroleo DMS sp. z o.o., prosimy o przesłanie informacji na adres: biuro@petroleo.pl
 • 9. Uprawnienia osób, których dane są przetwarzane przez PDM a) prawo do bycia zapomnianym (usunięcie danych z systemów) b) prawo do przeniesienia danych do innego podmiotu c) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych d) prawo do uzupełniania i żądania korekty danych
 • 10. Sposób realizacji uprawnień - usunięcie danych W każdym przypadku, prosimy o przesłanie informacji na adres: biuro@petroleo.pl
 • 11. Czas przechowywania danych: a) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez PDM tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić PDM i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie Umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez PDM tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania Umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. c) W zakresie danych, w stosunku do których PDM pozostawać będzie Procesorem, PDM zobowiązuje się do usunięcia lub zniszczenia danych osobowych po rozwiązaniu Umowy.
 • 12. Powierzanie (przekazywane) dane Klienta. Dane osobowe powierzane są partnerom PDM, którzy są podwykonawcami i pomagają nam w świadczeniu usług w zakresie Systemu DMS i Aplikacji DMS. Dostawcy usług, którym powierzane są dane osobowe zobowiązani są spełniać obowiązujące przepisy dotyczące RODO i w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom PDM co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 • 13. Zasady przetwarzania danych osobowych przez PDM PDM realizuje wytyczne RODO w zakresie podstawowych zasad, którymi należy się kierować przetwarzając dane a) Zasada minimalizacji danych. Przetwarzanie ograniczane do niezbędnego minimum. Rodzaje zbieranych danych odpowiadają jasno określonym celom. Okresowo przeglądane i usuwane są dane. b) Zasada integralności i poufności. Dane są przetwarzane w sposób gwarantujący bezpieczeństwo. Dane są odpowiednio chronione przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą czy zniszczeniem. c) Zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości. PDM przetwarza dane zgodnie z prawem i rzetelnie, w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą. d) Zasada ograniczenia celu przetwarzania danych. Dane zbierane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach. Nie przetwarzamy danych dalej w sposób niezgodny z tymi celami. e) Zasada prawidłowości danych. PDM dokłada wszelkich starań, by dane które były stale prawidłowe i aktualne. Te, które nie są prawidłowe w kontekście celów ich przetwarzania, są korygowane lub usuwane, f) Zasada ograniczenia przechowania danych. PDM przechowuje dane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów, dla których są one przetwarzane. Zgodnie z RODO może przechowywać je dłużej wyłącznie w celach archiwalnych w interesie publicznym, do badań naukowych lub historycznych, a także w celach statystycznych (pod warunkiem wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony praw tych, których dotyczą). g) Zasada rozliczalności. PDM realizuje wytyczne RODO w taki sposób by zgodnie z nimi być w stanie wykazać w toku kontroli, że podejmowane przez PDM działania są zgodne ze wszystkim powyższymi zasadami. Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w tym zasad zw. z reklamacją itp. zawarte są w Regulaminie udostępnionym i zaakceptowanym przez Klienta podczas podpisywania Umowa o Świadczenie Usług Dostępu do Systemu DMS

Masz pytania? Chętnie odpowiemy!

  Imię i nazwisko

  Adres e-mail

  Telefon kontaktowy

  Lokalizacja

  Treść wiadomości

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Petroleo DMS sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul.Słubickiej 18 w celu odpowiedzi na zapytanie za pomocą poczty elektronicznej i/lub telefonu. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie polityki prywatności.

  Wyrażam zgodę:

  Kontakt Biuro

  Petroleo Diesel Management System Sp. z o.o.
  ul. Słubicka 18, 53-615 Wrocław

  e-mail: biuro@petroleo.pl