Aktualności

Bądź na bieżąco z naszą ofertą

Zbiór przepisów dotyczących zbiorników paliwowych na własny użytek

Zbiór przepisów dotyczących zbiorników paliwowych na własny użytek

2 grudnia 2019


Maksymalna pojemność zbiorników paliwowych na potrzeby własne:

Dz.U.10.109.719
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.)

§ 11.
1. Dopuszcza się przechowywanie paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika, w zbiorniku naziemnym dwu płaszczowym o pojemności do 5 m3,
2. zbiornik do przechowywania paliw płynnych klasy III na potrzeby własne użytkownika, o którym mowa w ust. Należy sytuować z zachowaniem następujących odległości:
Ppkt. 1) 10 m – od budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej,
Ppkt. 2) 5 m – od innych obiektów budowlanych i od granicy działki sąsiedniej,
3. odległości, o których mowa w ust. 2, mogą być zmniejszone o połowę, pod warunkiem zastosowania pomiędzy budynkiem lub obiektem a zbiornikiem ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120 zasłaniającej zbiornik od strony budynku lub obiektu,
4. Dopuszcza się wykonanie ściany zewnętrznej budynku lub obiektu od strony zbiornika jako ściany oddzielenia przeciwpożarowego, o której mowa w ust. 3.

Oraz fragment dotyczący kontenerowych stacji paliw:
Rozporządzenie MSWiA Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 109 poz. 719 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów dopuszczające przechowywanie paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika.

Kontenerowe stacje paliw:

Kontenerowe stacje paliw w Polsce zostały zabronione. Jedynie wojsko oraz cele strategiczne pozwalają na zgłoszenie zezwolenia do użytkowania tego typy rozwiązania.
Obowiązujące przepisy w Polsce niestety ograniczyły nas wszystkich uczestników do pojemności 5m3.

Natomiast podstawowym przepisem regulującym posadowienie zbiornika jest Rozporządzenie MSWiA (p.poż) dopuszczające przechowywanie paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika, fragment rozporządzenia:
Dz.U.2005.243.2063
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie2)
(Dz. U. z dnia 14 grudnia 2005 r.)

§ 1
4) stacja kontenerowa – zbiorniki i urządzenia do tymczasowego wydawania paliw płynnych, o konstrukcji umożliwiającej jej przemieszczanie;
§ 99.
1.Dopuszcza się użytkowanie stacji kontenerowych wyłącznie jako tymczasowych obiektów budowlanych przeznaczonych do zaopatrzenia w produkty naftowe Sił Zbrojnych oraz w celu realizacji inwestycji o znaczeniu krajowym, a także do zaopatrzenia jednostek pływających żeglugi morskiej i śródlądowej, kolejnictwa oraz statków powietrznych lotnictwa cywilnego, które sytuuje się z zachowaniem następujących odległości:
1) dla produktów naftowych I i II klasy:
a) 30 m – od budynków mieszkalnych jednorodzinnych, budynków zamieszkania zbiorowego oraz obiektów użyteczności publicznej,
b) 15 m – od budynków innych niż wymienione w lit. a,
c) 20 m – od granicy lasu;
2) dla produktów naftowych III klasy:
a) 15 m – od budynków mieszkalnych jednorodzinnych, budynków zamieszkania zbiorowego oraz obiektów użyteczności publicznej,
b) 5 m – od budynków innych niż wymienione w lit. a oraz od granicy działki,
c) 10 m – od granicy lasu.
2. Stacje kontenerowe nie mogą być usytuowane w obszarze zabudowanym, z wyjątkiem stacji kontenerowych przeznaczonych do zaopatrzenia w produkty naftowe Sił Zbrojnych.


Kwestia Dwupłaszczowego Zbiornika:

Istnieją dwa rozporządzenia Ministra Gospodarki związane z warunkami technicznymi, jakie muszą spełniać zbiorniki magazynujące paliwa.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz.2063), wydane z delegacji ustawy Prawo budowlane. Akt ten został znowelizowany rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 12 grudnia 2007 r. (Dz. U. Nr 240, poz. 1753), które zmieniło jedynie termin, w jakim bazy i stacje paliw płynnych muszą zostać zmodernizowane w taki sposób, aby spełniały wymogi w/w rozporządzenia.

Rozporządzenie z dnia 21 listopada 2005 r. ustalało ten termin na 31 grudnia 2007 roku. Wobec trudności wielu właścicieli baz i stacji paliw z dotrzymaniem tego terminu modernizacji, Urząd Dozoru Technicznego zaopiniował pozytywnie projekt jego przesunięcia, proponując prolongatę o trzy lata. Ministerstwo Gospodarki przedłużyło czas na modernizację o pięć lat, tzn. do 31 grudnia 2013 roku.


Dozór Techniczny – monitoring i obowiązek rejestracji:

Rozporządzenie z 21 listopada 2005 r. m. in. w § 176 i § 177 określa że:
§ 177 – stacje paliw (zbiorniki) należy wyposażyć w urządzenia, o których mowa w § 97 ust. 1 pkt. 2 i 3, a mianowicie w:
2) urządzenia do pomiaru i monitorowania stanu magazynowanych produktów naftowych;
3) urządzenia do sygnalizacji wycieku produktów naftowych do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych.

Z delegacji ustawy o dozorze technicznym Minister Gospodarki wydał rozporządzenie z dnia 18 września 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych(Dz. U. Nr 113, poz. 1211). Zostało ono znowelizowane rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 31 marca 2008 r. (Dz. U. Nr 60 z 2008 r., poz. 371).

W znowelizowanym rozporządzeniu z dnia 18 września 2001 r., zwanym też „dozorowym”, określone są wymagania techniczne dla urządzeń sygnalizujących i urządzeń zabezpieczających:
§ 10. 1. „Zbiornik umiejscowiony, […], o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej, powinien być wyposażony w urządzenie sygnalizujące powstanie wycieku i urządzenie zabezpieczające przed przenikaniem czynnika roboczego do gruntu oraz do wód gruntowych”.

Zbiorniki podlegają obowiązkowi rejestracji zbiorników. Reguluje to Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych. (DzU z dnia 18.09.2001 Nr. 113 poz 1211).


Dozór Techniczny:

Obowiązek rejestracji zbiorników (uzyskanie pozytywnej decyzji zezwalającej na eksploatację) jest wyrażony w dozorze ograniczonym i/lub pełnym w zależności od pojemności zbiornika.

Forma dozoru technicznego jest ustalana niezależnie od sposobu wytworzenia zbiornika (patrz par 63 rozporządzenia DzU 113, poz 1211), które to określa, że zbiorniki:
a) do 2,5 m3 objęte są dozorem uproszczonym,
b) powyżej 2,5m3-15m3 dozorem technicznym ograniczonym, – dotyczy Diesel Stacji 5000l,
c) zbiorniki powyżej 15m3 dozorem technicznym pełnym.


Posadowienie zbiornika:

Po szczegóły dotyczące montażu Diesel Stacji, posadowienia zbiornika (odległość zbiornika od […]) zapraszamy do naszego działu: Montaż i przepisy


Zgłoszenie do Ochrony Środowiska:

Podstawą prawną zawierającą odpowiedź jest art. 152 ust. 1 Prawa Ochrony Środowiska (dalej POŚ), który stanowi: „Instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska, z zastrzeżeniem ust. 8”. Ustęp 8 został uchylony. Dlatego aby stwierdzić, czy zakupione zbiorniki podlegają zgłoszeniu właściwemu organowi ochrony środowiska ustalić należy następujące kwestie:
a) Czy zakupiony zbiornik do przechowywania paliwa stanowią „instalacje” w rozumieniu POŚ?
b) czy jest to instalacja, z której emisja nie wymaga uzyskania pozwolenia (zakładam, że sama emisja następuje jeżeli zbiornik wypełni się paliwem)?
1. stwierdzić należy, że zbiorniki do przechowywania paliwa (w tym paliwa klasy III – Olej napędowy) stanowią instalację w rozumieniu przepisów POŚ, jeżeli eksploatowane są w jednym miejscu a ich przewożenie ma charakter incydentalny. W ofercie znajdują się zbiorniki o dużych gabarytach, które co do zasady nie zmieniają swojego miejsca położenia, a to powoduje, że mogą być uznawane za instalację w rozumieniu art. 3 pkt 6 POŚ.
2. instalacje, z których emisje nie wymagają uzyskania pozwolenia wymienione zostały w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881). W ww. załączniku do Rozporządzenia wymienia się następujące instalacje:
a) instalacje energetyczne,
b) instalacje inne niż energetyczne, opalane węglem kamiennym, koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłym, paliwem gazowym,
c) instalacje do produkcji szkła,
d) instalacje do suszenia, brykietowania lub mielenia węgla,
e) instalacje do produkcji wapna palonego,
f) instalacje do spawania,
g) instalacje do chowu lub hodowli zwierząt,
h) instalacje do powlekania,
i) zbiorniki materiałów sypkich,
j) instalacje do przetwórstwa owoców lub warzyw,
k) instalacje do suszenia owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych,
l) instalacje do przechowywania owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych,
m) młyny spożywcze,
n) instalacje stosowane w gastronomii,
o) instalacje do produkcji węgla drzewnego,
p) instalacje do przesyłu, przeładunku lub magazynowania paliw płynnych,
r) instalacje do oczyszczania ścieków,
s) instalacje do odprowadzania gazu składowiskowego do powietrza,
t) zbiorniki bezodpływowe kanalizacji lokalnej,
u) dygestoria,
w) garaże.

Wśród instalacji, z których emisje nie wymagają pozwolenia bezsprzecznie wymienia się w pkt 16) instalacje do przesyłu, przeładunku lub magazynowania paliw płynnych.
Biorąc pod uwagę powyższe, a więc uzyskanie twierdzących odpowiedzi na postawione na wstępie dwa pytania oraz z uwagi na fakt, że eksploatacja zbiorników związana jest z powstawaniem emisji uznać należy, że zakup zbiornika powinien zostać zgłoszony odpowiednim organom ochrony środowiska w trybie art. 152 POŚ.

Na zakończenie jedynie wspomnę, że linia orzecznicza w stricte interesującym nas przedmiocie dotychczas nie została wykształcona. Wyroki w podobnych sprawach wydawane są wręcz incydentalnie, jednak:

– w orzeczeniu z dnia 5 sierpnia 2013 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (sygn akt II SA/Gl 157/13) wskazał, że możliwość użytkowania urządzenia w postaci zbiornika bezciśnieniowego, dwuścianowego, naziemnego przeznaczonego do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, w tym oleju napędowego reglamentowana jest przepisami POŚ;

– w orzeczeniu z dnia 16 września 2014 r. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim IV Wydział Karny odwoławczy (sygn. akt IV Ka 465/14), traktując co prawda przy orzekaniu jedynie pobocznie kwestię możliwości naruszenia art. 152 POŚ przez osobę posiadającą na swym terenie zbiorniki do przechowywania oleju napędowego stwierdził, że składowanie oleju napędowego w ww. sposób równoznaczne jest z posiadaniem na posesji instalacji, o której stanowi Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia a niezgłoszenie jej właściwym organom ochrony środowiska stanowi naruszenie art. 152 POŚ.

Zobacz też inne nasze produkty

Masz pytania? Chętnie odpowiemy!

  Imię i nazwisko

  Adres e-mail

  Telefon kontaktowy

  Lokalizacja

  Treść wiadomości

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Petroleo DMS sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul.Słubickiej 18 w celu odpowiedzi na zapytanie za pomocą poczty elektronicznej i/lub telefonu. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie polityki prywatności.

  Wyrażam zgodę:

  Kontakt Biuro

  Petroleo Diesel Management System Sp. z o.o.
  ul. Słubicka 18, 53-615 Wrocław

  e-mail: biuro@petroleo.pl